Οδηγός Εκπαιδευτικών

Εγχειρίδιο Μαθητών/τριών

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των δύο ετών υλοποίησης του έργου. Το πρόγραμμα βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της θετικής ψυχολογίας και της εκπαίδευσης χαρακτήρα. Το πρόγραμμα HOPEs στοχεύει στη βελτίωση γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Χρησιμοποιώντας καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες εστιάζονται σε μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στοχεύουν στο να αναπτύξουν την ευημερία και να ενισχύσουν τον χαρακτήρα των μαθητών/τριών.  Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό πακέτο για μαθητές/τριες δημοτικού, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: θετικά συναισθήματα, αξίες και δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα, θετικός σκοπός, θετική αντιμετώπιση δυσκολιών και θετικές σχέσεις.

Η πιλοτική φάση του προγράμματος αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου. Η πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού πραγματοποιήθηκε σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.‍‍‍

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνουν την κατάρτιση των εκπαιδευτικών παρέχοντας τους περισσότερα κίνητρα για βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας τους. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να καθοδηγήσουν τους μαθητές/τριες τους σε θέματα που σχετίζονται με την αυτογνωσία, την ψυχολογική ανθεκτικότητα, την ευτυχία και τη θετικότητα. Η ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να αλληλεπιδρούν θετικά και να επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις ικανότητες των μαθητών/τριών τους θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική και ουσιαστική εκπαίδευση στα σχολεία.

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.‍‍‍

Πληροφορίες του Προγράμματος

Αριθμός Προγράμματος: 2016-1-CY01-KA201-017354

Περιγραφή Προγράμματος

info@hopestraining.eu

Ελληνικ‍‍‍ά‍‍‍

Happiness, Optimism, Pos‍‍‍itivity and Ethos in Schools‍‍‍

Διαθέσιμο Υλικό

Παρουσιάσεις PowerPoint

‍‍‍‍‍‍Βιβλιάριο‍‍‍‍‍‍

Αγγλικά

‍‍‍Ελληνικά

‍‍‍Πορτογαλικά‍‍‍

Αρχική

Μαλτέζικα